Thứ 404162014

Cập nhật01:18:53 AM

Danh mục Phát minh - A

Trong quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển, những phát minh và các khám phá khoa học luôn mang một giá trị đặc biệt, vì nó giúp cải thiện cuộc sống, tăng năng suất lao động, góp phần thay đổi nhận thức của con người về thế giới. Nhìn chung trong lịch sử nhân loại có ba phát minh vĩ đại nhất đó là: lửa, động cơ hơi nước và máy tính điện tử..., sau đó là rất nhiều những phát minh quan trọng khác. Đây là danh sách các phát minh được xếp theo danh mục thứ tự ABC, xen vào đó là những khám phá mang ý nghĩa lớn và sự ra đời của những thương hiệu sống mãi với thời gian.

| A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | RS | T | UV | WX | YZ |

 
  • Ẩm kế  - 1820 -  John Frederick Daniell
  • Ảnh cộng hưởng từ  -  Raymond V. Damadian
 
| A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | RS | T | UV | WX | YZ |
 

Bình luận (0)

Tối đa 500 ký tự

Cancel or